Algemene voorwaarden Speakrs B.V.

Algemene voorwaarden van SPEAKRS B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81160380, hierna: “Speakrs”. De natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee Speakrs een rechtsverhouding (contract) heeft of krijgt, wordt genoemd “Klant”. Degene die middels een account toegang krijgt tot de diensten van Speakrs wordt genoemd “Gebruiker”.

Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: “voorwaarden”) zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Speakrs en Klant en tussen Speakrs en Gebruiker. Door het registreren op de website van Speakrs, aanvaardt Klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Door het activeren/bevestigen van een account accepteert Gebruiker de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

1.2 Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de voorwaarden voor het overige in stand.

1.3 Eventuele algemene voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Online registratie

2.1 Voor het gebruikmaken van een dienst, dient Klant een account of meerdere accounts voor zichzelf en/of voor Gebruiker(s) (zoals werknemers van Klant) aan te maken op de website van Speakrs. Een account kan ook door Speakrs aangemaakt worden voor Klant en Gebruiker(s).

2.2 Tijdens het aanmaken van een account dient Klant onder andere bedrijfsgegevens, e-mailadres, gebruikersnaam en een persoonlijk wachtwoord op te geven. Verder vraagt Speakrs om persoonlijke gegevens van Gebruiker, zoals voor- en achternaam, leeftijd, geslacht, interesses, selectie van onderwerpen (het algoritme van Speakrs zal deze informatie gebruiken) en een e-mailadres. Het aanmaken en invullen van deze gegevens is vereist om gebruik te maken van de diensten van Speakrs. Klant dient dit juist te registreren.

2.3 Klant en Gebruiker dienen hun wachtwoorden te allen tijde strikt geheim te houden.

Artikel 3 Abonnement

3.1 Nadat Klant zich heeft geregistreerd bij Speakrs, heeft Klant de mogelijkheid om één of meerdere abonnementen af te nemen. Door middel van het abonnement hebben Klant en/of Gebruiker toegang tot de content die aan het abonnement is gekoppeld.

3.2 Een abonnement wordt aangegaan op het moment dat Klant de afname daarvan bevestigt. Het abonnement voor onbepaalde tijd is per jaar opzegbaar, uiterlijk ten minste één maand voor het aflopen van het huidige abonnementsjaar. Zonder opzegging binnen deze termijn wordt het abonnement telkens met een jaar verlengd. Een abonnement voor bepaalde tijd geldt voor één jaar vast en is na het eerste vaste jaar opzegbaar met een opzegtermijn van één maand.

3.3 Klanten die als consument kwalificeren (natuurlijke personen die niet handelen vanuit bedrijf of beroep) hebben een bedenktermijn van 14 dagen na de online aankoop van een abonnement, middels een schriftelijke mededeling aan Speakrs. Speakrs is gerechtigd een vergoeding in rekening te brengen wanneer Klant na gebruik van het abonnement binnen 14 dagen besluit te herroepen.

3.4 Speakrs heeft het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst en gebruik te maken van door derden geleverde diensten of producten.

3.5 Klant verplicht zich jegens Speakrs om de verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden en het abonnement ook op te leggen aan de door haar aangewezen Gebruiker(s).

3.6 Elk abonnement dat wordt afgenomen, wordt geacht door Klant zelf te zijn afgenomen. Misbruik en/of oneigenlijk gebruik van het account komen/komt voor rekening en risico van Klant. Speakrs behoudt zich in een dergelijk geval het recht voor om de toegang tot een account te blokkeren zonder enig recht op vergoeding of restitueren van betaalde gelden. Ook heeft Speakrs het recht accounts te controleren waaraan Klant en Gebruiker alle medewerking zullen verlenen.

Artikel 4 Account en content

4.1 Het account en alle daarbij horende gegevens van Gebruiker zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan om derden gebruik te laten maken van het account.
Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten binnen het account. Gebruiker en/of Klant brengt Speakrs direct op de hoogte van elk ongeoorloofd gebruik van het account of bij (risico op) inbreuk op het account.

4.2 Gebruiker dient zorgvuldig om te gaan met het account. Speakrs is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit de niet-naleving van gebruikelijke zorgvuldigheidsnormen door Gebruiker.

4.3 De content is met name bedoeld voor het verbeteren van persoonlijke en zakelijke prestaties en kennis van Gebruiker(s). Speakrs verleent een tijdelijk, beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om toegang te krijgen tot de content. Het abonnement verschaft geen enkel recht op de content aan Klant en Gebruiker buiten het persoonlijk gebruik van de content door Gebruiker conform deze voorwaarden.

4.4 Het is Klant en Gebruiker niet toestaan content op te nemen, over te nemen, te kopiëren of anderszins geschikt te maken voor gebruik buiten het platform van Speakrs. Speakrs behoudt zich het recht voor om de toegang tot het account te blokkeren en schade te verhalen als deze bepaling overtreden wordt. Reeds betaalde gelden worden niet gerestitueerd. In een dergelijk geval dienen Klant en Gebruiker direct alle inhoud die is gedownload of anderszins is verkregen via het account te vernietigen.

4.5 Hoewel Speakrs haar best doet om de content conform de redelijke verwachting van Klant en/of Gebruiker te laten zijn, is het mogelijk dat informatie niet of niet geheel conform verwachting, onvolledig of verouderd is of bijvoorbeeld fouten bevat. Speakrs geeft geen garantie met betrekking tot het gebruik, geldigheid, nauwkeurigheid, inhoud, actualiteit, resultaten en betrouwbaarheid van de content. Speakrs staat evenmin in voor andere informatie afkomstig van derden. Verder bevat de content persoonlijke en subjectieve visies, tips en andere uitingen ter zake waarvan Speakrs geen garanties verstrekt.

4.6 Speakrs staat er niet voor in dat de website en het account te allen tijde bereikbaar en storingsvrij is, bijvoorbeeld tijdens onderhoudswerkzaamheden. Klant is zelf verantwoordelijk voor de bescherming van eigen apparatuur en programmatuur.

4.7 Het is voor Klant en/of Gebruiker mogelijk in het account content(fragmenten) voorzien van eigen commentaar door te sturen aan andere Gebruikers. De ontvanger van het bericht ontvangt een melding in de e-mailbox dat een bericht klaarstaat. Speakrs heeft geen inzage in deze berichten en is nimmer aansprakelijk voor de inhoud daarvan.

4.8 Speakrs is gerechtigd Klant en Gebruiker actief te benaderen met (gerichte/passende) aanbiedingen voor onder andere seminars, trainingen, events en sprekers. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van gebruikersdata.

Artikel 5 Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Alle (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten op of voortvloeien uit de (inhoud van) van de diensten, het abonnement en de website – zoals afbeeldingen, teksten, audio- en videoclips, de content, algoritmes en software die wordt gebruikt om de diensten uit te voeren – berusten alleen bij Speakrs. Klant en Gebruiker mogen de diensten en de content op geen enkele wijze gebruiken anders dan voor gebruik van de content in overeenstemming met deze voorwaarden en het abonnement. Niets van de content mag in enige vorm of op enige wijze worden gereproduceerd.

5.2 Alle door Klant en Gebruiker opgevraagde content blijft te allen tijde eigendom van Speakrs. Speakrs verleent een tijdelijk, beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om toegang te krijgen tot de content.

5.3 De content kan technisch beveiligd zijn om de content te beschermen en het gebruik van de content te beperken in overeenstemming met de voorwaarden.

Artikel 6 Betaling en prijzen

6.1 De betaling door Klant vindt in beginsel plaats middels automatische incasso, maar ook andere betalingsmogelijkheden worden door Speakrs aangeboden. Klant machtigt Speakrs om betalingen middels automatische incasso te incasseren. Speakrs is gerechtigd om vooruitbetaling dan wel een andere vorm van betaling als genoemd in dit artikel te verlangen.

6.2 Klant is niet bevoegd bedragen wegens een tegenvordering in mindering te brengen dan wel tot verrekening over te gaan.

6.3 Speakrs is gerechtigd door middel van een schriftelijke mededeling aan Klant prijzen aan te passen. De prijswijziging zal niet eerder dan één maand na de schriftelijke kennisgeving ingaan.

6.4 In geval van faillissement, surseance van betaling en/of curatele of een soortgelijke maatregel, zijn de vorderingen van Speakrs onmiddellijk opeisbaar.

6.5 Speakrs is gerechtigd de tarieven, bijvoorbeeld jaarlijks, aan te passen. Speakrs zal hierbij zoveel mogelijk in lijn handelen met de prijsindex diensten van het CBS. Klant zal hiervan op de hoogte worden gesteld.

6.6 Speakrs is gerechtigd om Klant en Gebruiker de toegang tot het account en de content te blokkeren indien Klant niet aan de betalingsverplichtingen voldoet.

Artikel 7 Incassokosten

7.1 Indien Klant in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, waaronder maar niet beperkt tot buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente, voor rekening van Klant.

7.2 Voor zover Klant als consument kwalificeert, heeft Speakrs pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, nadat Speakrs Klant na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur binnen 14 dagen te voldoen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Speakrs sluit iedere en alle aansprakelijkheid uit voor gevolgen die verband houden met het gebruik van diensten, abonnement, website, content en onbereikbaarheid en inhoud daarvan, wanprestatie en onrechtmatige daad, behoudens wanneer deze het gevolg zijn opzet of bewuste roekeloosheid van Speakrs.

8.2 Mocht Speakrs ondanks het gestelde in artikel 8.1 aansprakelijk zijn, dan is haar totale aansprakelijkheid beperkt tot directe schade en tot hetgeen haar verzekeraar in enig geval uitkeert.

8.3 Klant is aansprakelijk voor schade door Speakrs geleden en te lijden ten gevolge van gebruik van content in strijd met het bepaalde in deze voorwaarden en/of in strijd met de wet.

8.4 Speakrs is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden noch voor indirecte schade zoals gevolgschade hoe ook genaamd.

8.5 Onverminderd hetgeen bepaald in dit artikel, dient Klant eventuele klachten of vermeende aanspraken binnen 48 uur na constatering schriftelijk kenbaar te maken aan Speakrs. 
8.6 Klant vrijwaart Speakrs voor alle aanspraken van derden waaronder Gebruiker.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Speakrs in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel het abonnement geheel of gedeeltelijk te ontbinden of anderszins te beëindigen zonder dat Speakrs is gehouden tot schadevergoeding. In beginsel zal Speakrs reeds betaalde gelden voor de op dat moment nog resterende (toekomstige) contractduur restitueren.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan gebeurtenissen die buiten de macht van Speakrs liggen zoals ‘acts of God’, oorlogssituaties, pandemieën, niet-beschikbaarheid van het internet en belemmeringen vanuit overheidswege.

Artikel 10 Privacy en vertrouwelijkheid

10.1 Persoonsgegevens van Klant en Gebruiker worden verwerkt met name om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Klant en Gebruiker dienen akkoord te gaan met het privacyreglement van Speakrs.

10.2 Klant heeft geen inzage op persoonsniveau, maar alleen op accountniveau. Het is voor Klant middels het account niet inzichtelijk welke Gebruiker welke content bekijkt.

10.3 Klant en Gebruiker zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen en zullen krijgen.

Artikel 11 Toepasselijk recht, forumkeuze en wijziging

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Speakrs partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

11.2 Geschillen tussen Speakrs en Klant zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland.

11.3 Speakrs kan wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden, waarvan Klant op de hoogte zal worden gesteld. Door gebruik te maken van de diensten van Spreakrs na de wijziging, gaan Klant en Gebruiker akkoord met de gewijzigde versie van de voorwaarden.