Privacyreglement Speakrs B.V.

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en u daarover te informeren. Op deze pagina leest u welke gegevens we verzamelen als u de website, producten of diensten van Speakrs B.V. (“Speakrs”) bezoekt of afneemt en waarom wij deze gegevens verwerken. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en van onze producten en diensten en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Wie is Speakrs en op wie is dit privacyreglement van toepassing?

Speakrs is een onderneming gevestigd in Almere en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81160380. Dit privacyreglement is van toepassing op:

 • klanten van Speakrs;
 • werknemers en anderen die werkzaam zijn bij klanten van Speakrs en gebruik maken van de diensten van Speakrs;
 • potentiële klanten met wie Speakrs contact heeft gelegd of wil leggen;
 • bezoekers van de website van Speakrs;
 • ontvangers van nieuwsberichten en e-mails van Speakrs;
 • alle andere personen van wie Speakrs persoonsgegevens verwerkt.

2. Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Speakrs?

Op onze website kunt u bekijken welke diensten en producten wij aanbieden en kunt u een passende dienst/product afsluiten/afnemen. Wanneer u iets bij ons bestelt, afneemt of u aanmeldt voor onze nieuwsbrieven en dergelijke, ontvangen wij persoonsgegevens. De meeste gegevens die wij van u ontvangen gebruiken wij voor het verwerken van uw bestelling en het aanmaken van een account. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende gegevens:
Uw gegevens en gegevens van de gebruiker van de content:

 • Naam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • KvK-nummer;
 • Btw-nummer;
 • Bedrijfsnaam;
 • Betaalgegevens;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum.

Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsberichten, e-mails of daaraan gerelateerde technologieën:

 • IP-adres, type browser en besturingssysteem;
 • uw surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en items, de wijze door de website wordt genavigeerd en of u een nieuwsbericht of e-mail opent en op welke waarop onderdelen daarvan u klikt alsmede uw eventuele bestelhistorie.

3. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Uw informatie zal voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden worden gebruikt:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent. Wij willen u als klant zo goed mogelijk van dienst zijn en hiervoor moeten wij bepaalde persoonsgegevens verwerken. Zo hebben wij gegevens nodig voor het verwerken van uw bestelling, voor het verdere bestel- en betaalproces, informatievoorziening, levering van diensten e.d.
 • Voor het aanmaken van een account op onze website. Voor de registratie van een bedrijfsaccount hebben wij bepaalde bedrijfsinformatie van u nodig waaronder KvK-gegevens, e-mailadres, betaalgegevens en andere bedrijfsgegevens alsmede een wachtwoord. Voor de registratie van een persoonlijke account hebben wij onder andere nodig een naam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, en een persoonlijk wachtwoord.
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Speakrs; onder andere om u informatie toe te zenden omtrent onze producten/diensten; om te reageren op vragen en/of klachten die u heeft en om de website en de content te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.
 • U heeft toestemming gegeven. Onder andere om informatie over u te verstrekken aan derden of om u op de hoogte te houden van de ontwikkeling van onze producten/diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van de mogelijkheden met de diensten/producten, kunnen wij dat aan u laten weten. Ook kunnen wij u op de hoogte houden van nieuwsberichten. Mocht u geen e-mailberichten van Speakrs willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar Speakrs. Daarbij kunt u zich afmelden voor dergelijke e-mails die wij sturen door middel van een afmeldlink.
 • Voor marketingactiviteiten, aanbiedingen en social media waarbij geldt dat in beginsel alleen bedrijfsgegevens worden verwerkt en gegevens zoveel mogelijk worden geanonimiseerd.
 • Gebruik door derden. Zo kunnen wij derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van Speakrs. In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wanneer het gunstige gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de klant.
 • Speakrs verwerkt in beginsel alleen persoonsgegevens van meerderjarige personen. Degene die een account aanmaakt dient zijn of haar geboortedatum op te geven, zodat duidelijk is dat die persoon meerderjarig is. Het verwerken van persoonsgegevens van minderjarigen kan alleen plaatsvinden als daarvoor schriftelijk en uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger van diegene.

4. Hoelang bewaart Speakrs persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Tenzij Speakrs verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteert Speakrs de wettelijke bewaartermijnen.

5. Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen en met wie worden die gedeeld?

Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers, alsmede op beveiligde servers van een derde partij. Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (“verwerkers”) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met partijen waarmee wij samenwerken. Zo zal de betaling van uw bestelling verwerkt worden door een derde partij. Ook werken wij samen met een IT-leverancier, camera productieteam, accountant, advocaat, adviseurs e.d. Deze samenwerkingen zijn nodig om onze onderneming te kunnen exploiteren.

6. Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zijn onze computers en andere devices en onze website afdoende beschermd en hanteren wij een professioneel systeem met persoonlijke wachtenwoorden die regelmatig veranderd worden. U dient zelf uw persoonlijke wachtwoord strikt geheim te houden en van tijd tot tijd te veranderen.

7. Cookies en algoritme

Speakrs kan gebruikmaken van functionele en analytics cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Het is mogelijk dat derde partijen cookies plaatsen, bijvoorbeeld vanwege advertenties op de website van Speakrs. Speakrs kan deze cookies niet beïnvloeden. Ook kan ons algoritme op basis van door u ingevoerde trefwoorden of door u bekeken content, bepaalde content met voorkeur aan u laten zien. In uw browser kunt u zich afmelden voor cookies. U dient er rekening mee te houden dat deze stap, dan wel het verwijderen van cookies, tot gevolg kan hebben dat bepaalde content niet goed werkt.

8. Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens

Indien u de gegevens wilt zien die bij ons over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Wij zullen binnen vier weken reageren op uw inzageverzoek. Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen op voornoemd e-mailadres. U kunt verzoeken dat Speakrs uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Speakrs zal binnen vier weken reageren op uw verzoek. Indien Speakrs uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen. U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te laten dragen.

9. Kan dit privacyreglement worden gewijzigd?

Dit privacyreglement kan worden gewijzigd. Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van u vragen en de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Wijzigingen worden bekend gemaakt.

10. Waar kunt u terecht met een klacht?

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u contact met ons opnemen. Wij streven naar het vinden van een gezamenlijke oplossing. Komen wij er samen toch niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij de overheidsrechter of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Disclaimer, vragen en feedback

De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van Speakrs verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Speakrs heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacyreglement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Speakrs worden verwerkt. Speakrs accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid hoe ook genoemd voor diensten, producten en/of websites van derden.

12. Andere voorwaarden

Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen die Speakrs met u aangaat, zijn naast dit privacyreglement ook onze algemene voorwaarden van toepassing.

Speakrs B.V.

[email protected]